Třebaže pro počátky školy v Probluzi neexistují žádné písemné doklady, stála podle ústní tradice dřevěná škola poblíž kostela již koncem 17. století. V roce 1796 byla tato budova prodána a v obci vystavěna nová jednotřídní škola z kamene. V roce 1863 byla adaptována a o deset let později doplněna přístavbou pro druhou třídu a byt podučitele. Vyučování ve druhé třídě bylo zahájeno 1.10.1873, ve škole bylo tehdy asi 215 žáků.      

Až do roku 1876 byla škola dvojtřídní, počet dětí neustále rostl, až se stal pro dvě třídy neúnosným (asi 235 dětí celkem). Proto rozhodnutím Zemské školní rady se stala od 1.9.1876 školou trojtřídní, ačkoliv pro třetí třídu nebyla ve škole místnost. Po dvou letech strávených v pronajaté místnosti na faře, se třetí třída roku 1878 přestěhovala do nové přístavby, kterou byla škola v přízemí rozšířena o další třídu a zvýšena o jedno patro, kde byly dva učitelské byty. Přístavba nebyla příliš úspěšná, nesplňovala bezpečnostní a hygienické předpisy, proto Okresní školní rada již od konce 19. století naléhala na stavbu nové školní budovy. Obec a místní školní rada však s touto akcí otálely, přiměl je k ní až požár školy v dubnu 1910, který starou budovu úplně zničil. Po zaplacení pojistného byla zahájena stavba nové školní budovy, vyučovat se zde začalo již 3.1.1911.

Vzhledem k tomu, že škola měla poměrně velkou spádovou oblast, přiřazeny byly obce Bor, Horní, Dolní a Nový Přím, Popovice, Střezetice, udržela se po dlouhou dobu jako trojtřídní. Teprve výnosem okresního školního výboru z 20.8.1942 byla třetí třída pro malý počet žactva zrušena. Počet žáků výrazně poklesl teprve až po druhé světové válce. Ve šk.roce 1938/39 chodilo v Probluzi do školy ještě 113 dětí, v roce 1946/47, vzhledem k dosídlování pohraničí, jen 42 dětí. V té době sem již nechodily děti z Nového Přímu a Popovic. Situaci příliš nezměnilo ani přiřazení části Dlouhých Dvorů v roce 1947.

Organizace vyučování v Probluzi se nelišila od vyučování na jiných  obecných školách. I zde chod školy výrazně narušily obě světové války. V letech 1914-1918 byli učitelé F. Hebelka, J.Čech, A.Pokorný J.Souček odvedeni na frontu, odkud se F.Hebelka již nevrátil. Ve školní roce 1916/17 učil dokonce po určitou dobu řídící učitel P.Žďárský všechny tři třídy sám. Za německé okupace bylo vyučování narušováno totálním nasazením vyučujících, pracovním nasazením žáků (zemědělská brigáda na statcích hraběte Harracha), neúměrně dlouhými vánočními prázdninami a konečně zabráním školy pro německé uprchlíky v březnu 1945. Pravidelné vyučování začalo 11.5.1945.

Po druhé světové válce zůstávala škola dvojtřídní, byla obnovena činnost rodičovského sdružení (od roku 1949 SRPŠ). Tato organizace vyvíjela činnost opravdu mimořádnou: v letech 1948 a 1949 uspořádala dva plesy, jejichž výtěžek věnovala na zakoupení filmového projektoru pro školy, v dubnu 1956 uspořádala ve spolupráci s osvětovou besedou cyklus přednášek pro rodiče nazvaný “Malá univerzita o výchově”, ve šk. roce 1956/57 morálně i fyzicky podpořila iniciativu ředitele školy Jiřího Kamprle a pomohla mu v adaptaci školy. Do školy byl zaveden vodovod, ústřední topení a modernizováno sociální zařízení. V letech 1964-1967 SRPŠ z velké části financovalo tzv. školy v přírodě.

Pro neustále klesající počet žáků byla škola v Probluzi ve školní roce 1976/77 přeměněna v jednotřídku o 3 postupných ročnících. V následujícím školním roce sem chodilo již jen v 1. a 3. postupném ročníku celkem 16 žáků a dnem 30.6.1977 byla škola na návrh ONV uzavřena. Děti přešly na Základní devítiletou školu do Nechanic. Inventář školy byl částečně předán Základní devítileté škole v Englsově ulici v Hradci Králové, část Mateřské škole v Probluzi a MNV v Dolním Přímu. Poslední učitelkou a současně ředitelkou školy byla Marie Slámová.

Na popud Obecního úřadu v Dolním Přímu byla 1.9. 1991 opět otevřena jako jednotřídní základní škola s 1. a 2. postupným ročníkem, kde společně pobývá v nově upravené budově s jednotřídní mateřskou školou. Ředitelkou se v tomto roce až do roku 2018 stala Mgr. Miluše Tušicová.

Historii od poloviny 19. století do konce 20. století si můžete shlédnout na Videoprůvodci  “Probluz včera a dnes” , jehož autorem je Vratislav Pech.